DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Všeobecné dodacie a platobné podmienky vzorkovníkov RAL

I. Ceny:

I.1. Všetky ceny sú fakturované podľa nášho platného ceníka. V pripade, že zákazník na Slovensku je plátcom DPH, sú vzorkovníky RAL fakturované bez DPH. Pokaiľ zákazník nieje platcom DPH je k celkovej cene dodávky pripočítavaná DPH. Všetky ceny sú uvádzané v parite nášho skladu v Herinku pri Prahe – ceny nezahŕňajú dopravné a balné. Tieto náklady budú na faktúre uvedené zvlášť.

 II.Dodacie a platobné podmienky

II.1. Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.

II.2. Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.

II.3. Vzorkovniky RAL sú dodávané po zaplatení pro-forma faktúry na účet v EUR na Slovensku alebo zasielane na dobierku. Zákazníkovi, ktorý označí v objednávke platbu dopredu, je prostredníctvom elektronickej pošty zasielana pro-forma faktúra. Vzorkovniky RAL K1, K5, K7, D2, E2, E3 a E4 sú expedované spolu s daňovým dokladom ihned po obdržení platby / objednávky na dobierku. Ostatné vzorkovniky RAL do 30 dní od objednávky. Zákazníkovy, ktorý označí na objednávke dodávku na dobierku nieje posielaná pro-forma faktúra, ale sú mu expedované vzorkovníky s priloženým daňovým dokladom.  V prípade, že si zákazník objednáva jednotlivé štítky/karty a niektoré z týchto štítkov/kariet niesú skladom, môže zákazník obdržať nekompletnú dodávku s tým, že nedodané štítky/karty mu niesu faktúrované. Dodávateľ vedie evidenciu objednaných a nedodaných štítkov/kariet a po ich dotlačení informuje zákazníka o možnosti karty/štítky doobjednať. Prípadná doobjednávka sa považuje za novú obejdnávku.

II.4. V prípade, že zákazník objedná celú sadu štítkov, môže nastať situácia, že niektoré štítky niesúu v dodávke obsiahnuté. V tom prípade je mu buď fakturovaná len cena za skutočne dodané štítky, alebo je mu fakturovaná plná cena a na chýbajúce štítky obdrží vouchery. Dodávateľ vedie evidenciu objednaných a nedodaných štítkov/kariet a po ich dotlačení zaistí ich dodanie odberateľovi za rovankú cenu ako v dobe objednávky alebo bezplatne v prípade poskytnutia voucherov.

III. Reklamácia/Vrátenie tovaru

III.1. Predávajúci je opravnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu. Predávajúcí je povinný o tejto skutočnosti  okamžitě informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenie o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

III.2. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom “kamennom” obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátit predávajúcemu. Kupujúci môže uplatiť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adresu txcolor@txcolor.cz  spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

III.3. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa pdstúpenia od zmuly späť poštou na adresu TX COLOR s.r.o., Do Višňovky 10, 251 70 Herink, ČR. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalednárnych dni odo dňa, keď bude predavajúcemu doručené oznamenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy.

III.4. V pripade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcenu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradoť predávajúcenu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške.

III.5. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za prislušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť  kupujúcemu cenu zaplatenú za příslušný tovar před tým, jako mu byl tovar od kupujúceho spolu s prislušenstvom doručený.

III.6. Při odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

III.7. Pokiaľ zákazník vzorkovnicu z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, vzorkovníky budú dopravcom/doručiteľom vrátené dodávateľovi a zákazník bude požadovať ich nové dodanie, budú mu vyúčtované poplatky za dopravné a balné 2x.

III.8. Body III.1. – III.7. týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatie pre subjekty nesplňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa.

IV.Reklamácia vernosti odtieňov a počtu farebných polí

IV.1. Vernosť odtieňov je garantovaná len u certifikovaných štítkov/kariet v jednotlivých výrobkových radách.

IV.2.Ostatné vzorkovniky RAL majú len orientačný charakter a môže preto dochádzať k drobných odtieňovým odchylkám medzi rôznymi šaržami. Tieto odchylky môžu byť predmetom reklamácie.

V.Osobné údeja a ich ochrana

V.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v pripde, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, vrátané PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

V.2. Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako “kupujúci” alebo “dotkuntá osoba”) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho a potvrdenie objednávky.

V.3. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučně na účel uvedené v bode V.2. týchto všeobecných obchodných podmienok.

VI. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.